P1190811 e

at 1037 × 1114 in Wrapping up 2020

Mallow Scrub-Hairstreak, Strymon istapa